fbpx

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Grundsyn

Imperia Fastigheter ska leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning, men aldrig på bekostnad av miljön.

Visionen är att skapa en attraktiv stad att bo och arbeta i, i samklang med natur och miljö.

Miljö i vardagen/projekten

Miljöpolicyn omfattar samtliga medarbetare på Imperia Fastigheter och betyder i handling att vi ska:

 • Alltid bygga med minsta möjliga resursanvändning och miljöpåverkan.
 • Vid nybyggnation eller ombyggnad begränsa vår användning och spridning av miljöfarliga ämnen och icke förnyelsebara material och resurser
 • Minimera avfall
 • Minska miljöbelastningen vid våra transporter
 • Öka våra medarbetares engagemang i miljöfrågor genom att alltid söka förbättringsåtgärder i det dagliga arbetet.
 • Arbeta tillsammans med våra hyresgäster föra att förbättra boendemiljön och de lokaler som vi förvaltar.
 • Skapa förutsättningar med våra samarbetspartners för en god och säker arbetsmiljö med skadefria arbetsplatser.
 • Vid inköp välja miljömärkta produkter i största möjliga mån
 • Återvinna och sopsortera
 • Säkerställa att farligt avfall hanteras på ett säkert sätt
 • Aktivt söka ny kunskap kring miljöbesparande åtgärder som kan implementeras i förvaltning och nybyggnation.
 • Följa rådande lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet
 • Uppföljning för att ständigt förbättra vårt miljöarbete

Kompetensutveckling:

I utvecklingssamtalet planeras vilka utbildningar medarbetaren skall delta i under året. Målsättningen är att varje medarbetare skall minst ha genomgått en grundläggande miljöutbildning.

Imperia Fastigheters miljö och kvalitetssystem ingår som en integrerad del i vårt verksamhetsledningssystem. I våra byggprojekt upprättas projektplaner (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner) för att förebygga fel i produkt, minska skadlig miljöpåverkan och eliminera arbetsskador.

 

”Imperias målsättning är att ständigt bli bättre i vårt miljöarbete”

 

Arbeta för att minska miljö och klimatpåverkan i vår verksamhet

Genom konceptet ”House of Imperia” framtidens hyresrätter byggs klimatsmarta bostadsfastigheter. Konceptet har stort fokus på miljö genom:

 • Mycket låg total energiförbrukning för fastigheterna på 32 kWh/m2 mot boverkets krav på 80 kWh/m2.
 • Fastigheterna värms upp genom luftvärmepumpar eller bergvärme till skillnad mot dyr direktverkande el eller fjärrvärme.
 • Solpaneler för att producera el som i första hand skall användas till fastighetens förbrukning
 • Energisnåla ledarmaturer
 • Energieffektiv tvättstuga
 • Samnyttjande av parkeringsplatser, minskar behovet av parkeringsplatser
 • Alltid bygga med minsta möjliga resursanvändning och miljöpåverkan
 • Vid inköp prioritera miljömärkta produkter
 • Aktivt söka ny kunskap kring miljöbesparande åtgärder som kan implementeras i kommande bostadsprojekt.
 • Imperia Fastigheter har utvecklat en teknisk plattform så att bostadshyresgästerna själva kan se och påverka (bli miljömedvetna) sin konsumtion av energi (el, vatten, värme i realtid).

 

”Imperias bostadsutveckling sätter alltid miljön i fokus med målsättningen att alltid lämna minsta möjliga avtryck”

 

Vad skiljer Imperia Fastigheter från andra liknande företag i samma bransch

 • Imperia Fastigheter är självförsörjande och snabbfotade i byggprojekt genom koncernens egna byggbolag, Imperia Bygg AB. Byggbolaget har platschefer, snickare, elektriker, målare och rörmokare anställda för att nå maximal effektivitet i alla byggprojekt.
 • Fastighetsutveckling och byggnation bara i ”egna projekt”
 • Kontroll över kvalité och kostnader under hela bostadsutvecklingskedjan genom att alla projektidéer utvecklas i egen regi, från idé till färdigt hus där fastigheten sedan övergår i Imperia Fastigheters förvaltning.
 • Imperia Fastigheter med dotterbolag har haft en mycket stark utveckling tack vare sin förmåga att se möjligheter istället problem. Fastigheter som ansetts omöjliga har blivit framgångsrika projekt.
 • Många fastighetsbolag har fokuserat enbart på produktion av bostadsrätter till skillnad mot Imperia Fastigheter som har istället utvecklat hyresrätten. Genom sitt koncept ”House of Imperia” har man lyckats producera hyresrätter till konkurrenskraftiga hyror där miljö och teknik ligger i framkant.
 • Mycket stark tillväxt och resultat