fbpx

Imperia Bygg

  Vi bygger i egen regi

  I de fastigheter Imperia Fastigheter förvärvar utförs en stor del av byggarbetet i egen regi, vid större ombyggnadsprojekt samarbetar Imperia Fastigheter med större byggföretag. Imperia Fastigheter innehar behöriget (utfärdad av Byggkeramikrådet) för att utföra tätskiktsarbeten i våtrum. Imperia Fastigheter har också utbildade snickare, plattsättare, målare, rörmokare och elektriker. För att få utföra Heta arbeten har samtliga medarbetare inom byggverksamheten genomgått utbildning. Imperia Fastigheter’s byggverksamhet utför endast byggnadsarbeten i egna projekt.

  Allmänna Ordnings- och skyddsregler vid Imperia Fastigheter´s arbetsplatser

  Regler är utfärdade med stöd av Arbetarskyddsstyrelsens Föreskrifter AFS 1999:3

  Byggnads- och anläggningsarbete

  Vårt arbetsmiljöarbete omfattar hälsa –säkerhet – välbefinnande och är integrerat i ledningssystemet ”Vårt Sätt Att Arbeta”.

  För att göra våra arbetsplatser säkra, effektiva och trivsamma krävs din medverkan genom att du först och främst följer de instruktioner/föreskrifter som ges av arbetsledning, samordningsansvarige och skyddsombud. Dessutom är det med dina kunskaper och ditt engagemang som arbetsmiljön kan förbättras.

  Risker för ohälsa och olycksfall skall förebyggas. Betydande riskområden för Imperia Fastigheter AB är följande:

  * Arbete med risk för fall

  * Belastningsskador

  * Stress/utbrändhet

  Utifrån ett enskilt projekts förutsättningar genomförs riskinventeringar. Åtgärder skall vidtagas av alla verksamma på arbetsplatsen, speciellt utifrån våra identifierade riskområden ovan samt arbeten med särskild risk enligt AFS 1999:3.

  Under- och sidoentreprenörer skall lämna uppgifter om risker (riskinventering) som kan uppstå på grund av deras verksamhet hos Imperia Fastigheter AB.

  Riskinventeringar, arbetsberedningar och varuinformationsblad ger viktig information. Försäkra dig om att du känner till riskerna i ditt arbete och vilka åtgärder som behöver vidtagas, innan arbetet påbörjas.

  Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta arbetsledning och/eller skyddsombud.

  God ordning och reda skall råda på arbetsplatsen inkl. personalutrymme för att skapa god framkomlighet, trivsel samt förebyggande av olycksfall.

  Arbetsplatsdispositionsplanen (APD-plan) visar hur arbetsplatsen disponeras och försörjs.

  Inom arbetsplatsområdet får bilparkering endast ske på anvisad plats.

  Trafikordningsplan (TA-plan) visar hur tillfälliga trafiklösningar upprättas för att uppnå en god trafiksäkerhet.

  Förvissa dig om att förbindelseleder, transport- och utrymningsvägar ej blir blockerade vid materialhantering/ upplag etc.

  Ta för vana att alltid städa upp efter dig!

  Radioapparater etc. får ej medtagas till arbetsplatsen utan arbetsledningens godkännande och får ej användas med störande volym.

  Personlig skyddsutrustning används för att ge betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall.

  Dessa tillhandahålls genom respektive arbetsgivares försorg. Personlig skyddsutrustning skall underhållas och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls.

  Du skall alltid använda skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta såvida produktionschefen ej uttryckligen medger annat. Vid riskfyllda arbeten kan annan skyddsutrustning som skyddshandskar, hörselskydd, ögonskydd, andningsskydd, fallskydd, skyddskläder och flytväst behövas.

  Innan du påbörjar ett arbete ska du alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekt och säkert utförda. Ditt arbete kan innebära att du måste sätta upp tillfällig avspärrning omkring din arbetsplats för att förhindra att någon skadar sig.

  Observera: Måste du ta bort en skyddsanordning för att kunna utföra ett arbete, är du skyldig att återställa den. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och den samordningsansvarige. (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kapitel 8 § 2).

  Förvissa dig om var utrymningsvägarna finns, att de hålls fria samt att tillräcklig godkänd släckutrustning (brandsläckare) etc. finns att tillgå. Gasflaskor skall då de ej används, samlas på anvisad och varningsskyltad plats.

  Med heta arbeten avses främst svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Du skall alltid kontakta den brandskyddsansvarige om du har för avsikt att utföra heta arbeten eller använda brandfarlig vara. Arbeten får ej påbörjas utan dennes kontroll och tillstånd. Brandförsvarsföreningens anvisningar och checklista för heta arbeten skall uppfyllas.

  Avfall från våra arbetsplatser källsorteras. Material skall läggas på anvisade platser. Särskilt viktigt är att farligt avfall sorteras ut och omhändertas på det sätt som föreskrivs. Exempel på farligt avfall är spillolja, smörjfett, oljeskadat material, batterier och lysrör.

  Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall.Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas som godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen.

  Besiktningsintyg ska uppvisas för den samordningsansvarige innan något arbete påbörjas. Där förarbevis krävs skall även detta uppvisas. (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enlig AML kapitel 8 § 2).

  Om du inte är behörig installatör får du inte göra ingrepp i elanläggningen – tillfällig eller permanent. Du får endast byta ”el-proppar”.

  Var rädd om kablarna – de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger.

  Du får under inga omständigheter använda skadade elkablar. Upptäcker du skada på elkabel – underrätta genast arbetsledningen.

  För hälso- och miljöfarliga varor innehållande farliga ämnen som hanteras på våra arbetsplatser, skall det finnas en förteckning med tillhörande aktuella varuinformationsblad tillgängliga för alla medarbetare.

  Under- och sidoentreprenörer skall lämna uppgifter om vilka kemiska produkter/farliga ämnen inkl. varuinformationsblad de hanterar till den samordningsansvarige.

  Du som måste använda kemiska produkter/farliga ämnen – hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger dig information om riskerna samt vilka åtgärder som behöver vidtagas, innan arbetet påbörjas.

  Vid arbete med vissa ämnen t ex asbest och härdplaster krävs lagstadgade hälsoundersökningar, medicinsk kontroll samt speciell utbildning.

  Alkohol och droger skall inte finnas på våra arbetsplatser! Berusade/påverkade får inte vistas inom arbetsområdet. Det är allas skyldighet att anmäla misstankar om missbruk.

  Under- och sidoentreprenörer ska se till att den egna personalen och deras eventuella underentreprenörer får kännedom om gällande regler på arbetsplatsen. De skall vidare tillse att den egna personalen har erforderliga kunskaper och behörigheter för att kunna utföra arbetet samt att där så krävs hälsoundersökningar är genomförda.

  Representanter för under- och sidoentreprenörer skall deltaga vid möten samt skydds- och miljöronder i den utsträckning som samordningsansvarige kräver.

  Förskjuten och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med Imperia Bygg’s arbetsledning eller den samordningsansvarige.

  Imperia Fastigheter följer framtagna etiska regler för ett seriöst och kvalitetsmedvetet fastighetsägande

  Fastighetsägande utgör en central del av varje modernt samhälle. Genom att följa de lagar, förordningar och branschnormer som gäller för verksamheten och genom att uppträda seriöst vinner vi respekt i omvärlden.

  I det dagliga, löpande förvaltningsarbetet skall fastighetsägaren stå för gott omdöme, respeket och hänsyn. Genom att agera etiskt skapar vi goda relationer till hyresgäster och bostadsrätthavare och därmed nöjda kunder.

  Att uppträda med god etik leder dessutom till ökat kvalitetstänkande, sund konkurrens, fortsatt gott rykte för branschen och därmed en ökad förståelse för den samhällsviktiga verksamhet som fastighetsägarna bedriver.

  Ansvarsnämnderna på regional nivå och Etiska nämnden på central nivå bevakar efterlevnaden av de etiska reglerna. Imperia Fastigheter följer etiska regler framtagna av fastighetsägarna för ett seriöst och kvalitetsmedvetet fastighetsägande.

  Grundsyn

  Imperia Fastigheter ska leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning, men aldrig på bekostnad av miljön.

  Visionen är att skapa en attraktiv stad att bo och arbeta i, i samklang med natur och miljö.

  Miljö i vardagen/projekten

  Miljöpolicyn omfattar samtliga medarbetare på Imperia Fastigheter och betyder i handling att vi ska:

  • Alltid bygga med minsta möjliga resursanvändning och miljöpåverkan.
  • Vid nybyggnation eller ombyggnad begränsa vår användning och spridning av miljöfarliga ämnen och icke förnyelsebara material och resurser
  • Minimera avfall
  • Minska miljöbelastningen vid våra transporter
  • Öka våra medarbetares engagemang i miljöfrågor genom att alltid söka förbättringsåtgärder i det dagliga arbetet.
  • Arbeta tillsammans med våra hyresgäster föra att förbättra boendemiljön och de lokaler som vi förvaltar.
  • Skapa förutsättningar med våra samarbetspartners för en god och säker arbetsmiljö med skadefria arbetsplatser.
  • Vid inköp välja miljömärkta produkter i största möjliga mån
  • Återvinna och sopsortera
  • Säkerställa att farligt avfall hanteras på ett säkert sätt
  • Aktivt söka ny kunskap kring miljöbesparande åtgärder som kan implementeras i förvaltning och nybyggnation.
  • Följa rådande lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet
  • Uppföljning för att ständigt förbättra vårt miljöarbete

  Kompetensutveckling:

   I utvecklingssamtalet planeras vilka utbildningar medarbetaren skall delta i under året. Målsättningen är att varje medarbetare skall minst ha genomgått en grundläggande miljöutbildning.

  Imperia Fastigheters miljö och kvalitetssystem ingår som en integrerad del i vårt verksamhetsledningssystem. I våra byggprojekt upprättas projektplaner (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner) för att förebygga fel i produkt, minska skadlig miljöpåverkan och eliminera arbetsskador.

  ”Imperias målsättning är att ständigt bli bättre i vårt miljöarbete”

   Arbeta för att minska miljö och klimatpåverkan i vår verksamhet

  Genom konceptet ”House of Imperia” framtidens hyresrätter byggs klimatsmarta bostadsfastigheter. Konceptet har stort fokus på miljö genom:

  • Mycket låg total energiförbrukning för fastigheterna på 32 kWh/m2 mot boverkets krav på 80 kWh/m2.
  • Fastigheterna värms upp genom luftvärmepumpar eller bergvärme till skillnad mot dyr direktverkande el eller fjärrvärme.
  • Solpaneler för att producera el som i första hand skall användas till fastighetens förbrukning
  • Energisnåla ledarmaturer
  • Energieffektiv tvättstuga
  • Samnyttjande av parkeringsplatser, minskar behovet av parkeringsplatser
  • Alltid bygga med minsta möjliga resursanvändning och miljöpåverkan
  • Vid inköp prioritera miljömärkta produkter
  • Aktivt söka ny kunskap kring miljöbesparande åtgärder som kan implementeras i kommande bostadsprojekt.
  • Imperia Fastigheter har utvecklat en teknisk plattform så att bostadshyresgästerna själva kan se och påverka (bli miljömedvetna) sin konsumtion av energi (el, vatten, värme i realtid).

   

  ”Imperias bostadsutveckling sätter alltid miljön i fokus med målsättningen att alltid lämna minsta möjliga avtryck”